Opće odredbe i uvjeti x-library.com

Sljedeće odredbe i uvjeti reguliraju odnos između New Performance Group LTD, 1st Floor, The Exchange, 18 Cybercity, Ebene, Mauritius (u daljnjem tekstu "New Performance Group LTD") ) i korisnika i potrošača njihovih Usluga (u daljnjem tekstu "Korisnik"). Oni definiraju uvjete pod kojima x-library.com (u daljnjem tekstu "Platforma") nudi korištenje Usluga. Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju pravno obvezujući sporazum između vas i New Performance Group LTD, u vesi s vašim korištenjem Platforme i stranice. Ako bilo koji od gore spomenutih dokukenata sadrži bili što s čime se niste voljni složiti, tada ne biste trebali koristiti Platformu niti web stranicu.

1. Definicije

U ovim Uvjetima korištenja, navedeni termini pisani velikim slovom imaju sljedeće značenje:

Račun: osobno okruženje Korisnika unutar Platforme, gjde Korisnik može ostaviti osobne podatke i sklonosti, a pristup mu se odobrava putem njegovih Detalja prijave, te čiji je Profil vidljiv ostalim korisnicima Platforme;

Poruka: digitalna, sigurna komunikacija koja se odvija između Korisnika i ostalih korisnuka Platforme ako on ima puni pristup Platformi, a komunikacija je Korisniku vidljiva na njegovom Računu;

Sadržaj: sav materijal objavljen i poslan na Platformi od strane Korisnika, ali ne i ograničen samo na Profil, Poruke i ostali materijal;

Usluga: Usluga zabave pružena Korisniku od strane New Performance Group LTD

Detalji prijave: kombinacija korisničkog imena i lozinke, određena od strane Korisnika, koja Korisniku omogućava pristup Računu i korištenje Platforme;

Prava na intelektualno vlasništvo: sva prava na intelektualno vlasništvo, kao što su autorska prava, pravo na zaštitni znak, pravo na patent, pravo na dizajn, pravo na trgovačko ime, pravo na bazu podataka i srodna prava, kao i imena domene i znanja te srodna prava;

Korisnik: osoba koja je kreirala Račun, koja je prihvatila Uvjete korištenja i koja stoga može koristiti Platformu;

Uvjeti korištenja: ovi uvjeti korištenja x-library.com koji tvore obvezujući sporazum između Korisnika i New Performance Group LTD;

Stranka/Stranke: New Performance Group LTD i Korisnik

Platforma: softverska aplikacija razvijena od strane New Performance Group LTD, kojoj se može pristupiti putem Web stranice i koju Korisnik može koristiti nakon što kreira račun;

Izjava o privatnosti: izajava o privatnosti New Performance Group LTD, koju se može konzultirati na ovoj stranici;

Web stranica: web stranica New Performance Group LTD, kao i sve temeljne stranice putem čije domene Korisnik može ostvariti pristup Platformi;

2. Prihvaćanje Ugovora u vezi s Općim odredbama i uvjetima

Kreiranjem računa na Platformi ili korištenjem aplikacije Platforme, bilo preko mobitela, mobilne aplikacije ili računala (ili zajednički, "Usluge"), korisnik pristaje na sljedeće Odredbe korištenja.

New Performance Group LTD može povremeno raditi izmjene ovog Sporazuma i Usluge. To možemo činiti iz više razloga, kao što su, npr. iskazivanje promjena u zakonima i odredbama, nove funkcije ili promjene u poslovnoj politici. Najnovija verzija je uvijek važeća verzija. Ako promjene uključuju značajne promjene koje utječu na vaša prava ili obaveze, o tome ćemo vas obavijestiti porukama, npr. putem Usluge ili e-mailom. Ako nastavite koirsiti Uslugu nakon što promjene stupe na snagu, time pristajete na revidirani Sporazum.

Ako su neke odredbe Uvjeta korištenja nevažeće ili su proglašene nevažećim, ostale odredbe Uvjeta korištenja će ostati na snazi. New Performance Group LTD će zamijeniti nevažeće odredbe novim odredbama, čim pažljivije promatrajući cilj i značenje nevažećih odredbi.

3. Pristup

Nakon što se Korisnik registrira, odobrava mu se pristup bazi podataka i Uslugama New Performance Group LTD. Tijekom registracije se koristi lozinka i korisničko ime koje određuje Korisnik. Od korisnika se traži unos e-mail adrese ili broja telefona te da u potpunosti ispuni obrazac za registraciju.

Kao alternativa, Korisniku se nudi funkcija povezivanja od pružatelja usluge treće strane (npr. Facebook Connect). Prilikom registracije putem funkcije povezivanja pružatelja usluge treće strane, profili dotičnog Korisnika se prebacuju u bazu podataka New Performance Group LTD Prilikom registracije putem funkcije povezivanja pružatelja usluge treće strane, Korisnik mora prihvatiti odgovarajuće odredbe i uvjete pružatelja usčuge treće strane.

4. Opseg Usluga

New Performance Group LTD omogućava Korisnicima pristup sustavu središnje baze podataka putem svoje mobilne aplikacije. Taj sustav baze podataka sadrži profile i podatke drugih Korisnika. Nakon registracije i kreiranja vlastitog profila, Korisnicima se pruža opcija pretraživanja drugih profila u bazi podataka. Korisnici mogu gledati profile drugih Korisnika i kontaktirati ih. Također, New Performance Group LTD nudi pristup podacima odabranih Korisnika kao dio svog prisupa sustavu baze podataka. Sadržaj, vrsta i trajanje podataka koje je pojedini Korisnik pružio na uvid i predao, isključiva su odgovornost Korisnika.

New Performance Group LTD nudi i besplatne i plaćene usluge. Uz besplatnu registraciju, Korisnik može kreirati profil, gledati profile drugih Korisnika i čitati poruke koje primi od njih. Također, korisnik može besplatno označiti profile drugih Korisnika. Ako dva Korisnika uzajamno označe profile, to se prikazuje i jednom i drugom Korisniku. To je takozvano podudaranje.

Dodatno gore navedenim besplatnim Uslugama, Korisniku se nudi kontaktiranje drugih Korisnika i razmjena poruka za određenu cijenu. Prije nego što se takve Usluge omoguće, Korisnika se informira o troškovima, sadržaju i opsegu Usluga, kao i o cijeni i uvjetima plaćanja.

Cilj Usluge nije uspostaviti stvarni kontakt između Korisnika i drugih Korisnika Platforme. Stoga New Performance Group LTD ni na koji način ne može jamčiti da će do takvog kontakta doći putem Platforme. Kako bi olakšala interakciju između Korisnika, New Performance Group LTD koristi plaćene moderatore. Ovo nije usluga spajanja. Usluga služi isključivo u svrhu zabave.

Korištenje Usluge je dopušteno isključivo korisnicima starijim od 18 godina. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja i korištenjem Usluge, potvrđujete da imate najmanje 18 godina. Ako Korisnik još nije dosegao potrebnu dob, ako se ne može složiti sa sadržajem Platforme i/ili ima prebivalište izvan geografskog područja na koje se Usluga fokusira, Korisnik mora odmah prestati s korištenjem Usluge i zatvoriti svoj Račun. Ako Korisnik prekrši ovaj članak, New Performance Group LTD ima pravo na trenutačno uklanjanje Korisničkog računa bez povrata sredstava Korisniku.

New Performance Group LTD se izričito pridržava prava na kreiranje profila na Platformi i slanje poruka Korisniku uime tih računa. Prihvaćanjem tih Uvjeta korištenja, Korisnik shvaća i prihvaća da su samim time neki od profila na Platformi fiktivni i da su stvoreni samo da se s njima mogu izmjenjivati poruke; s takvim Računima stvarni sastanci nisu mogući.

New Performance Group LTD se trudi pružati Uslugu na oprezan i profesionalan način. Usluga se u svako doba pruža na temelju obveze da se koriste maksimalni napori. Time Korisnik prihvaća da samo Platforma sadrži onakve funkcionalnosti i ostale značajke kakv on nalazi na Platformi u vrijeme njena korištenja (na temelju "onakvo kakvo je"). Stoga New Performance Group LTD izričito isključuje jamstva, obećanja i odštete bilo kakve vrste u vezi s Platformom i Web stranicom.

Kako bi mogao koristiti Platformu, Korisnik mora imati potrebnu hardversku i sotversku opremu i parametre potrebne za ispravno korištenje stranice, kao što je, npr., pristup internetu. Korisnicima se također savjetuje da omoguće funkcije JavaScripta, kolačića i skočnih prozora. Iako radimo na tome da Platforma bude dostupna putem raznih uređaja, ne možemo jamčiti da će raditi na svim uređajima i vaša je odgovornost da se pobrinete da udovoljite svim potrebnim sistemskim zahtjevima. Vaše korištenje Platforme i uživanje u njenim funkcijama i Sadržaju koji je putem nje dostupan može varirati u funkcionalnosti, dostupnosti i kvaliteti, ovosno o vrsti uređaja koji koristite.

Korisnik je sve vrijeme osobno odgovoran za držanje svojih Detalja prijave u tajnosti i Korisnik je odgovoran za sve učinjeno putem svojih Detalja prijave. Čim Korisnik zna ili ima razloga vjerovati da neovlaštene osobe imaju pristup njegovim Detaljima prijave, shodno tome mora obavijestiti New Performance Group LTD kontaktiranjem podrške, ne dovodeći u pitanje svoju obvezu da odmah poduzme učinkovite mjere, kao što je promjena Detalja prijave.

Korisniku je izričito zabranjeno kreirati Račun uime druge osobe ili fiktivni račun. New Performance Group LTD ima pravo odmah ukloniti takve račune.

Korisniku je zabranjeno objavljivati detalje za kontakt, kao što su brojevi telefona, adrese, prezimena, URL-i, e-mail adrese ili ostali osobni podaci. New Performance Group LTD zadržava pravo na odbijanje, izmjenu ili uništavanje bilo kojeg profila.

5. Autorizacija

Maloljetnici i osobe koje djeluju uime treće strane isključeni su iz korištenja Usluga New Performance Group LTD. Ako New Performance Group LTD ima razloga sumnjati da neka osoba nema pravo sudjelovati, New Performance Group LTD ima pravo provjeriti osobne podatke te osobe potvrdom njihova identiteta iz službenih dokumenata. Osobe koje nemaju pravo sudjelovanja su isključene iz korištenja Usluga i baze podataka New Performance Group LTD.

Kreiranjem Računa i korištenjem Usluge, Korisnik izjavljuje i jamči da:

Korištenje Usluge je dopušteno isključivo Korisnicima starijim od 18 godina. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja i korištenjem Usluge, potvrđujete da ste stariji od 18 godina. Ako Korisnik još nije dostigao potrebnu dob, ako se ne može složiti sa sadržajem Platforme i/ili ima prebivalište izvan geografskog područja na koje se Usluga fokusira, Korisnik mora odmah prestati s korištenjem Usluge i zatvoriti svoj Račun. Ako Korisnik prekrši ovaj članak, New Performance Group LTD ima pravo na trenutačno uklanjanje Korisničkog računa bez povrata sredstava Korisniku.

Korisniku je izričito zabranjeno kreirati račun uime druge osobe ili fiktivni račun. New Performance Group LTD ima pravo odmah ukloniti takve Račune.

6. Završetak Besplatnog članstva

7. Izmjene Usluga

New Performance Group LTD uvijek stremi k poboljšanju Usluge i pružanju dodatnih funkcionalnosti koje Korisnici smatraju privlačnim i korisnim. To znači da će s vremena na vrijeme New Performance Group LTD predstaviti nove značajke ili poboljšanja proizvoda i ukloniti neke značajke, a ako te mjere materijalno ne utječu na prava i obveze Korisnika, New Performance Group LTD to može učiniti bez prethodne najave Korisnicima. Novo New Performance Group LTD čak može ukinuti Uslugu, a u tom slučaju će New Performance Group LTD unaprijed obavijestiti Korisnike, osim ako to sprječavaju olakotne okolnosti, kao što su sigurnosni interesi.

8. Kupnje

Dodatno besplatnim Uslugama, New Performance Group LTD Korisniku nudi i razne plaćene Usluge i povlastice. Svakim pojedinim korištenjem tih Usluga, Korisnik ulazi u novi ugovorni odnos s New Performance Group LTD. Svako korištenje Usluge tvori novi ugovorni odnos. Te su Usluge potpuno odvojene od besplatnog korištenja sustava baze podataka New Performance Group LTD. Pojedinačni ugovori ne zahtijevaju pretplate. Korisnik zaključuje ugovor odabirom naplative Usluge i prihvaćanjem obveze plaćanja pritiskom na gumb "Kupi" (u daljnjem tekstu: Postupak narudžbe). Usluge koje podliježu naplati također podliježu lokalnim odredbama i uvjetima.

9. Uvjeti plaćanja

10. Korisničke obveze

11. Kršenje Korisničkih obveza

Ako Korisnik prekrši ove Opće uredbe i pravila, New Performance Group LTD smije bilo kad okončati njegovo članstvo bez najave i Korisnički račun će biti izbrisan.

12. Sadržaj

Korisniku nije dopušteno koristiti sadržaj koji su na latformi objavili drugi Korisnici, kao što su njihovi profili ili poruke, na način koji nije u skladu s ciljem navedenim u članku 3.2 i/ili koji je u svrhu izvan osobne upotrebe.

Korisnik razumije i prihvaća da sadržaj koji objavljuje na Platformi mogu vidjeti drugi Korisnici Platforme te da ga ti Korisnici mogu koristiti, a New Performance Group LTD ne prihvaća odgovornost za takvo korištenje.

Korisniku nikad nije dostupno objavljivati ili drugačije podijeliti sadržaj putem Platforme, koji i) krši ili može prekršiti prava New Performance Group LTD, drugih Korisnika Platforme i/ili treće strane, uključujući Prava na intelektualno vlasništvo i prava s područja privatnosti, ii) koji sadrži protuzakonit sadržaj ili se odnosi na njega, iii) može naštetiti ugledu New Performance Group LTD, iv) sadrži sadržaj pogrdne, uvredljive, opscene, štetne ili nasilne prirode, ili drugačije krši standarde pristojnosti prema nahođenju New Performance Group LTD ili je v) na neki drgi način nezakonit. Korisnik je osobno i potpuno odgovoran za svu štetu koja nastaje zbog kršenja ovog jamstva.

Ova Web stranica ili Usluga služi u svrhu zabave odraslihž, nije naš cilj dovesti do fizičkih sastanaka između članova. Korisnik je svjestan i slaže se s time da možemo koristiti moderirane i fiktivne profile u cvrhu zabave odraslih. New Performance Group LTD izričito pridržava pravo na slanje poruka na ovu stranicu putem profila koje su sami stvorili. Fizilki kontakt s takvim fiktivnim profilima nije moguć. New Performance Group LTD se ograđuje od bilo kakve odgovornosti u mjeri koja je zakonski dopuštena i ne preuzima jamstvo za bilo kakvu vrstu štete ili neugodnosti uzrokovane Uslugom.

New Performance Group LTD zadržava pravo na odbijanje sadržaja, kao što su fotografije koje Korisnik objavljuje, ako New Performance Group LTD smatra da je to neophodno, bez da to na ijedan način sadrži pravo Korisnika na naknadu i/ili povrat, i/ili odgovornost New Performance Group LTD. Objavljeni sadržaj bit će uklonjen s Platforme u skladu s postupkom opisanim u Članku 11.

Korisnike se moli da nas obavijeste o neprikladnom Sadržaju. Dopuštate da može doći do takve obavijesti i da mi možemo poduzeti korake opisane u ovim Uvjetima korištenja s obzirom na takve informacije koje primijetimo.

13. Komunikacija

14. Oglašavanje i Newsletteri

Registracijom pri New Performance Group LTD, Korisnik izričito pristaje da mu se mogu slati poruke s informacijama o Platformi, kao i informacije o drugim Korisnicima. Korisnik ima pravo na prekid slanja poruka u bilo koje vrijeme.

15. Zabrana Komercijalne ili Poslovne uporabe, Zabrana spam poruka

16. Štete

17. Usluge trećih strana

Usluga može sadržavati oglase i promocije koje nude treće strane, kao i poveznice na druge web stranice ili internetske izvore. New Performance Group LTD nije odgovoran za dostupnost (ili manjak iste) takvih vanjskih web stranica ili internetskih izvora. Ako Korisnik odluči komunicirati s trećim stranama putem Usluga New Performance Group LTD, odnos između njih i Korisnika je podložan odredbama i uvjetima tih trećih strana. New Performance Group LTD nije odgovoran za odredbe ili postupke takvih trećih strana.

18. Izmjena Općih odredbi i uvjeta

New Performance Group LTD zadržava pravo na izmjenu ovih Općih odredbi i uvjeta u bilo koje vrijeme, ukoliko to ne utječe na temeljne odredbe ugovornog odnosa i nužno je kako bi se prilagodilo na promjene koje New Performance Group LTD nije mogao predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora, a nepridržavanje kojih bi značajno narušilo ravnotežu ugovornog odnosa. Temeljne odredbe su, posebice, one odredbe koje se odnose na vrstu i opseg dogovorenih Usluga, kao i vremensko razdoblje, uključujući odredbe u prekidu. New Performance Group LTD ima pravo izvršiti promjene kako bi se zatvorile eventualne rupe u ugovoru, posebice uslijed pravnih promjena i promjena u sudskoj praksi.

19. Obveze New Performance Group LTD

20. Prava

21. Zaštita podataka

New Performance Group LTD prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke Korisnika kao što je opisano u ovim Općim odredbama i uvjetima te Politici privatnosti. Pohranjivanje osobnih podataka regulirano je zakonskim odredbama.

22. Uputa o opozivu

23. Prijavljivanje nezakonitog sadržaja

New Performance Group LTD nije odgovoran za bilo kakvu štetu vezanu uz (nezakonito) korištenje Platforme i New Performance Group LTD ne nadgleda Poruke razmijenjene između Korisnika i drugih Korisnika. Podložno dolje navedenim uvjetima i nakon primanja važne obavijesti, New Performance Group LTD će jednostavno ukloniti nesporno nezakonit Sadržaj ili zaustaviti nesporno nezakonitu aktivnost.

New Performance Group LTD je osmislio postupak kojim se prisustvo potencijalno nezakonitog materijala ili potencijalno nezakonitih aktivnosti na Platformi ili njihova dostupnost putem Platforme, mogu prijaviti New Performance Group LTD. To se može učiniti slanjem odgovarajuće obavijesti na sljedeću e-mail adresu: supp23@x-library.com.

New Performance Group LTD zadržava pravo ne uvažiti zahtjev za blokiranjem Sadržaja ili prestankom aktivnosti ako postoji valjan razlog da se posumnja u ispravnost obavijesti ili zakonitost pruženih dokaza ili ako je to zatraženo balansiranjem interesa. Unutar tog konteksta, New Performance Group LTD može zatražiti sudsku presudu od nadležnog suda u Nizozemskoj, čija presuda dokazuje da su dotični Sadržaj ili aktivnost nesporno nezakoniti.New Performance Group LTD ni u kojem pogledu neće morati biti jedna od stranaka u sporu između osobe koja pošalje obavijest i bilo koje treće strane.

New Performance Group LTD ni u kojem pogledu neće morati biti jedna od stranaka u sporu između osobe koja pošalje obavijest i bilo koje treće strane.

Osoba koja pošalje obavijest obeštećuje New Performance Group LTD u svakom potraživanju treće strane vezanom uz blokiranje ili uklanjanje materijala ili aktivnosti koji se zaustavlja. Obeštećenje se također odnosi i na svu štetu i troškove koji su nastali ili će tek nastati za New Performance Group LTD ili koji moraju nastati u vezi s takvim potraživanjem, što uključuje, ali se ne ograničava na nadoknadu troškova pravne pomoći.

New Performance Group LTD poštuje i štiti privatnost osoba koje šalju takve obavijesti. Svi osobni podaci koje dobije u okviru obavijesti će se uvijek obrađivati u skladu s Uredbom o zaštiti podataka (1998.) i koristit će se isključivo pri obradi obavijesti.

24. Završne odredbe